คำแนะนำการใช้บทเรียน

ในบทเรียนนี้จะประกอบด้วยหัวข้อเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียนของนักเรียน ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและศึกษาตามลำดับหัวข้อดังต่อไปนี้

  1. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ ของการจัดการเรียนการสอน
  2. ศึกษาสาระการเรียนรู้ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
  3. ก่อนเข้าศึกษาบทเรียน นักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 30 ข้อ เวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาที ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบมีคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว หลังจากทำแบบข้อสอบเสร็จนักเรียนจะรู้ คะแนนของการทำแบบทดสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตนเอง
  4. บทเรียนจะประกอบไปด้วย หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หุ่นยนต์ Lego Mindstorms NXT
  • หน่วยการเรียนที่ 3 การใช้โปรแกรม Lego Mindstorms Education NXT
  • หน่วยการเรียนที่ 4 กิจกรรมการทดลองเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์
  1. เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนและทำ กิจกรรมแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 30 ข้อ เวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาที ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบมีคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว หลังจากทำแบบข้อสอบเสร็จนักเรียนจะรู้ คะแนนของการทำแบบทดสอบพร้อมทั้งประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ

คำแนะนำการใช้บทเรียน

เนื้อในบทเรียน กิจกรรมการทดลอง บางหัวข้ออาจมีเนื้อหาต่อเนื่องนักเรียนสามารถ คลิ๊กปุ่ม หน้าถัดไป ย้อนกลับ หรือเลือกหมายเลขหน้า ดังรูปต่อไปนี้

การเลือกหน้าของบทเรียน

จากรูป หากมีหมายเลขหน้า แสดงว่าหัวข้อนั้นมียังเนื้อหาอีก ขอให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจนครบทุกหน้า

คำแนะนำการใช้บทเรียน

เนื้อหากิจกรรมบางหัวข้อ จะมี ภาพเคลื่อนไหว แสดงเป็นตัวอย่างนักเรียนสามารถ คลิ๊ก เล่น หยุด ได้ดังรูป

การเลือกหน้าของบทเรียน