ครูผู้สอน

ครูนิสิต จรูญภาค
ชื่อ-สกุล นายนิสิต จรูญภาค
ที่อยู่ปัจจุบัน 304/188 หมู่ 11 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
สถานที่ทำงาน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Email nisit_rwb@hotmail.com