สาระการเรียนรู้

  1. ความเป็นมาและหลักการเบื้องต้นของหุ่นยนต์
  2. ชนิดและการทำงานของอุปกรณ์ หุ่นยนต์ Lego Mindstorms NXT
  3. การออกแบบและการประกอบหุ่นยนต์ Lego Mindstorms NXT
  4. โปรแกรม Lego Mindstorms Education NXT
  5. การใช้เครื่องมือในการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ Lego Mindstorms Education NXT
  6. การใช้คำสั่งบังคับการทำงานของ Motor
  7. การใช้คำสั่งบังคับการทำงานของ Touch Sensor
  8. การใช้คำสั่งบังคับการทำงานของ Ultrasonic Sensor
  9. การใช้คำสั่งบังคับการทำงานของ sound Sensor
  10. การใช้คำสั่งบังคับการทำงานของ Light Sensor