จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนสามารถ

  1. อธิบายหลักการเบื้องต้นของหุ่นยนต์ ได้
  2. บอกชนิดและการทำงานของอุปกรณ์ของหุ่นยนต์ Lego Mindstorms NXT ได้
  3. ฝึกทักษะการออกแบบตัวหุ่นยนต์ตามแบบทพื้นฐานที่กำหนดได้
  4. ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ Lego Minstorms NXT พื้นฐาน ได้
  5. ติดตั้งโปรแกรม Lego Mindstorms Education NXT ได้
  6. ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมบังคับการทำงานของ Motor ได้
  7. ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมบังคับการทำงานของ Touch Sensor ได้
  8. ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมบังคับการทำงานของ Ultrasonic Sensor ได้
  9. ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมบังคับการทำงานของ sound Sensor ได้
  10. ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมบังคับการทำงานของ Light Sensor ได้