แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง

  • แบบทดสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ
  • ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
  • นักเรียนมีเวลาในการทำแบบทดสอบนี้ 30 นาที
  • เมื่อพร้อมแล้วให้คลิกที่ปุ่ม เริ่มทำแบบทดสอบ