ส่วนประกอบเบื้องต้น

อุปกรณ์หุ่นยนต์ NXT

การต่ออุปกรณ์ตรวจวัด(sensor)ต่างๆ

อุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ สามารถต่อกับพอร์ตหมายเลข 1 - 4 ช่องไหนก็ได้

อุปกรณ์หุ่นยนต์ NXT

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบอีกดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้ออุปกรณ์พื้นฐาน Hard ware

อุปกรณ์หุ่นยนต์ NXT

การต่อหลอดไฟและมอเตอร์

หลอดไฟและมอเตอร์สามารถต่อกับพอร์ต A, B หรือ C พร์อตใดก็ได้

โดยทั่วไปพอร์ต A จะใช้ต่อหลอดไฟ หรืออุปกรณ์อื่นๆ พอร์ต B จะใช้ต่อมอเตอร์ขับเคลื่อนด้านซ้าย และพอร์ต C จะใช้ต่อมอเตอร์ขับเคลื่อนด้านขวา