การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับ NXT

เราสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับ NXT ได้สองวิธี

  1. การเชื่อมต่อผ่านสาย USB
  2. การเชื่อมต่อไร้สายผ่าน Bluetooth

การเชื่อมต่อ NXT โดยใช้สาย USB

ก่อนดำเนินการ ขอให้แน่ใจก่อนว่าเราได้ติดตั้งโปรแกรม NXT ไว้เรียบร้อยแล้ว

กดปุ่มกลาง
เพื่อเปิดหุ่นยนต์
เชื่อมต่อ NXT กับคอมพิวเตอร์
โปรแกรมจะติดตั้งไดรเวอร์ให้
พอเสร็จแล้วสามารถใช้งานได้เลย

การเชื่อมต่อ NXT ผ่าน Bluetooth

ก่อนดำเนินการ ขอให้แน่ใจก่อนว่าเราได้ติดตั้งโปรแกรม NXT ไว้เรียบร้อยแล้ว

  1. เปิดระบบ Bluetooth ให้เรียบร้อย แล้วตั้ง Visibility = On
  2. เปิดโปรแกรม NXT-G แล้วเปิด NXT Window

3. กดปุ่ม Scan เพื่อค้นหา NXT ที่อยู่แถวๆ นั้น

4. กดเลือกหุ่นยนต์ NXT ที่ต้องการเชื่อมต่อ แล้วกด Connect

5. ใส่ Passkey สำหรับหุ่นยนต์ แล้วกด OK

6. ใส่ Passkey ในหุ่นยนต์ ให้ตรงกับที่กำหนดในขั้นที่แล้ว แล้วกด OK