ส่วนประกอบของโปรแกรม NXT

ส่วนประกอบของโปรแกรม LEGO MINDSTORMS Education NXT
  1. Robot Educator - เป็นส่วนที่สอนการเขียนโปรแกรมและการประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้น
  2. My Portal - เป็นที่ที่สามารถดาวน์โหลดเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมต่างๆ
  3. Toolbar - ปุ่มคำสั่งต่างๆ ที่เราใช้งานบ่อยๆ
  4. Work Area - พื้นที่ที่อาไว้เขียนโปรแกรมต่างๆ โดยการลากบล๊อกจากด้านซ้ายมาวางเชื่อมต่อกัน
  5. Little Help Window - ส่วนที่ให้ความช่วยเหลือในการเขียนโปรแกรมและอื่น ๆ
  6. Work Area Map - แสดงผังโปรแกรมขนาดย่อ
  7. Programming Palette - เก็บบล๊อกต่างๆ ในโปรแกรม
  8. Configuration Panel - ส่วนสำหรับการตั้งค่าหรือกำหนดคุณสมบัติของบล๊อกในโปรแกรม
  9. Controller - เป็นศูนย์ควบคุมหุ่นยนต์ NXT สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเข้าไปในหุ่นยนต์ NXT และสามารถตั้งค่าต่างๆ เกี่ยวกับหุ่นยนต์ได้อีกด้วย
  10. NXT Window - เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหุ่นยนต์ NXT