Light Sensor

Light Sensor ทำหน้าที่ตรวจจับความมืดและแสงสว่าง

การนำไปใช้งาน

เราสามารถใช้ Light Sensor ในการวัดสีของสิ่งของ หรือใช้ในการเดินตามเส้น

การดูค่าของ Light Sensor

เราสามารถดูค่าของ Light Sensor ได้ที่เมนู View

หากเลือก Reflected Light จะทำให้ Light Sensor ส่องแสงสีแดง
และวัดแสงที่สะท้อนกลับมา เราสามารถใช้ในการตรวจจับสีได้

แต่ถ้าเลือก Ambient Light จะไม่มีแสงออกมาจาก Light Sensor
โดย Light Sensor จะวัดแสงโดยรอบของมันเท่านั้น
เราสามารถนำมาใช้ตรวจสอบความสว่างและความมืดของห้องได้