Ultrasonic Sensor

Ultrasonic Sensor ทำหน้าที่ตรวจจับวัตถุที่อยู่ตรงหน้ามัน
สามารถวัดระยะห่างจากตัวเซ็นเซอร์กับวัตถุได้

Ultrasonic Sensor ทำงานโดยใช้หลักการเดียวกันกับค้างคาว นั่นก็คือ ตรวจวัดระยะห่าง โดยการส่งคลื่นเสียงออกไป แล้ววัดระยะเวลาที่คลื่นเสียง สะท้อนกลับมา โดย Ultrasonic Sensor สามารถวัดระยะทางได้ทั้งในหน่วยนิ้ว และหน่วยเซ็นติเมตร และสามารถวัดระยะห่างจากวัตถุได้ตั้งแต่ 0 - 2.5 เมตร โดยมีความคลาดเคลื่อนเพียง ± 3 เซ็นติเมตรเท่านั้น

วัตถุแข็งที่มีขนาดใหญ่ จะทำให้อ่านค่าได้ดีที่สุด ส่วนวัตถุนุ่มๆ หรือมีพื้นผิวโค้ง หรือบางมาก จะทำให้เซ็นเซอร์ตรวจจับได้ยาก

การนำไปใช้งาน

เราสามารถใช้ Ultrasonic Sensor ในการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

การดูค่าของ Ultrasonic Sensor

เราสามารถดูค่าของ Ultrasonic Sensor ได้ที่เมนู View

  1. เข้าเมนู View, แล้วเลือกเมนูที่เป็นสัญลักษณ์ Ultrasonic แล้วเลือกพอร์ตที่เสียบเซ็นเซอร์นี้ไว้
  2. ลองนำวัตถุต่างๆ มาไว้หน้าเซ็นเซอร์
  3. อ่านค่าจากหน้าจอของ NXT