Sound Sensor

Sound Sensor ทำหน้าที่ตรวจจับเสียงเป็นระดับเดซิเบล(Decibel)
สามารถตรวจจับเสียงได้ทั้ง dB และ dBA

  • dBA คือ เสียงที่มนุษย์สามารถได้ยิน
  • dB คือ เสียงทั้งหมด รวมถึงเสียงที่สูงหรือต่ำไปเกินกว่าที่มนุษย์จะได้ยินด้วย

Sound Sensor สามารถตรวจจับเสียงได้สูงสุด 90 dB
การอ่านค่าของ Sound Sensor จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

ระดับเสียง

  • 4 - 5% - ห้องเงียบๆ
  • 5 - 10% - มีเสียงคนพูดอยู่ไกลๆ
  • 10 - 30% - เสียงเมื่อมีคนคุยกันในระยะ 1 เมตร หรือเปิดเพลงไม่ดังมาก
  • 30 - 100% - เสียงเพลงดังมาก หรือมีคนมาตะโกนใส่เซ็นเซอร์

การนำไปใช้งาน

เราสามารถใช้ Sound Sensor ในการตรวจจับเสียง เช่น การตบมือ

การดูค่าของ Sound Sensor

เราสามารถดูค่าของ Sound Sensor ได้ที่เมนู View

  1. เข้าไปที่เมนู View แล้วเลือก Sound dB
  2. ลองส่งเสียงใส่ Sound Sensor
  3. อ่านค่าบนหน้าจอ NXT