Touch Sensor

Touch Sensor คือ อุปกรณ์ตรวจวัดที่ใช้ลักษณะการตอบสนองโดยการกดปุ่ม

การนำไปใช้งาน

เราสามารถใช้ Touch Sensor ในการตรวจจับการชน หรือใช้เป็นปุ่มในการเริ่มทำงานของโปรแกรม

การดูค่าของ Touch Sensor

เราสามารถดูค่าของ Touch Sensor ได้ที่เมนู View

หากบนหน้าจอแสดงค่า 0 แปลว่า Touch Sensor ไม่ถูกกด

หากบนหน้าจอแสดงค่า 1 แปลว่า Touch Sensor ถูกกด