Display Block

เราสามารถใช้ Display Block เพื่อแสดงภาพ เขียนข้อความ หรือวาดรูปบนหน้าจอแสดงผลของ NXT

การนำ Display Block หลายๆ อันมาต่อกันทำให้วาดรูปได้หลากหลาย

หน้าตาของ Display Block

 1. สัญลักษณ์โหมดการวาด ว่าเป็นการแสดงรูปภาพ เขียนตัวอักษร หรือวาดภาพ
 2. Data Hub เพื่อนำค่าจากบล๊อกอื่นมาใช้

การตั้งค่า Display Block

 1. Action - เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้
  • Image : วาดภาพลงบนหน้าจอ
  • Text : วาดข้อความบนหน้าจอ
  • Drawing : วาดรูปร่างลงบนหน้าจอ
  • Reset : ลบรูปที่วาดไปแล้ว
 2. Clear - เลือกว่าก่อนวาด ให้ลบรูปบนหน้าจอหรือไม่
  • หากเลือกไว้ รูปที่อยู่บนหน้าจอจะถูกลบออกก่อนที่จะวาดรูปใหม่
  • หากไม่ได้เลือก จะเป็นการวาดรูปทับของเดิมที่มีอยู่บนหน้าจอ

หากตั้งตรง Action = Image จะพบกับตัวเลือกอื่นๆ อีก

 1. File - เลือกรูปที่จะแสดง
 2. Position - ปรับตำแหน่งของรูป

หากตั้งตรง Action = Text จะพบกับตัวเลือกเพิ่มเติมต่อไปนี้

 1. Text - พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้หุ่นยนต์แสดงผล
 2. Position - ปรับตำแหน่งของข้อความ

หากตั้งตรง Action = Drawing จะพบกับตัวเลือกเพิ่มเติมต่อไปนี้

 1. Type - เลือกชนิดการวาดรูป
  • Point - วาดจุดลงบนหน้าจอ
  • Line - วาดเส้นลงบนหน้าจอ
  • Circle - วาดวงกลมลงบนหน้าจอ
 2. Position - ปรับตำแหน่งของรูปวาด หากเลือกเป็นวงกลมสามารถปรับรัศมีได้