Sound Block

สามารถใช้บล๊อกนี้เพื่อให้หุ่นยนต์ส่งเสียงออกมาจากลำโพง Loudspeaker

หน้าตาของ Sound Block

 1. สัญลักษณ์แสดงว่าเล่นไฟล์เสียงหรือโทนเสียง
 2. สัญลักษณ์แสดงว่าเป็นการเล่นเสียงหรือหยุดเสียง
 3. สัญลักษณ์แสดงความดังของเสียง
 4. Data Hub เพื่อนำค่าจากบล๊อกอื่นมาใช้

การตั้งค่า Sound Block

 1. Action - เลือกโหมดการเล่นเสียง
  • Sound File - เล่นไฟล์เสียง
  • Tone - เล่นโน้ต 1 ตัว
 2. Control - ควบคุมเสียง
  • Play - เล่นเสียง
  • Stop - หยุดเสียงที่เล่นอยู่
 3. Volume - ตั้งระดับเสียง หรือความดังของเสียง

หากเลือกเล่นเป็นไฟล์เสียง

 1. Repeat - หากทำเครื่องหมายในช่องนี้ เสียงจะเล่นไปเรื่อยๆ
 2. File - เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการเล่น
 3. Wait for Completion - หากทำเครื่องหมายไว้ โปรแกรมจะรอให้เล่นเสียงเสร็จก่อน แล้วค่อยทำงานในบล๊อกต่อไป แต่หากไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ โปรแกรมจะเล่นเสียงแล้วทำงานบล๊อกต่อไปทันที

หากเลือกเล่นเป็นโน้ต

 1. Note - เลือกโน้ตที่จะเล่นจากเปียโน และตั้งระยะเวลาการเล่นโน้ตเป็นวินาที
 2. Wait for Completion - หากทำเครื่องหมายไว้ โปรแกรมจะรอให้เล่นเสียงเสร็จก่อน แล้วค่อยทำงานในบล๊อกต่อไป แต่หากไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ โปรแกรมจะเล่นเสียงแล้วทำงานบล๊อกต่อไปทันที