ทดสอบหุ่นยนต์และอุปกรณ์ ต่าง ๆ

การเขียนโปรแกรมควบคุมโดยใช้ NXT Program

เพื่อทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์และอุปกรณ์ sensor ให้นักเรียนศึกษาในหัวข้อ NXT Program ซึ่งได้แสดงตัวอย่างใช้โปรแกรม NXT-Program จากตัวหุ่นยนต์ NXT ไว้แล้ว กลับไปศึกษา NXT-Porgram คลิ๊กที่นี่

เมื่อนักเรียนกลับไปศึกษาหัวข้อ NXT-Program แล้วลองทำแบบฝึกหัดพร้อมทั้งสังเกตการทำงาน ดังต่อไปนี้

แบบฝึกหัด